फैसला लेखनका सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम -२


Date: 09 Jan 2022 - 17 Jan 2022 AD ( 2078-09-25 - 2078-10-03 BS )

Target Group: इजलास अधिकृतहरु (न्याय समूहका रा. प. द्वितीय र तृतीय)

Venue: National Judicial Academy, Manamaiju, Kathmandu

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Jan 2022