अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून सम्बन्धी कार्यशाला


Date: 23 Mar 2022 - 24 Mar 2022 AD ( 2078-12-09 - 2078-12-10 BS )

Target Group: जिल्ला न्यायाधीश, अदालतका अधिकृत, सरकारी वकील र कानून व्यवसायी

Total Participants: 24

Venue: Kathmandu

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Mar 2022