सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम


Date: 31 Mar 2022 - 31 Mar 2022 AD ( 2078-12-17 - 2078-12-17 BS )

Target Group: अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न अधिकृत तथा कर्मचारी

Venue: Chitwan

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Mar 2022