रा.प. तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम


Date: 19 Dec 2022 - 23 Dec 2022 AD ( 2079-09-04 - 2079-09-08 BS )

Target Group: रा.प. तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरु

Total Participants: 25

Venue: National Judicial Academy, Manamaiju, Kathmandu

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Dec 2022