उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका लागि व्यवसायीक आचरण सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम-१


Date: 19 Jan 2023 - 20 Jan 2023 AD ( 2079-10-05 - 2079-10-06 BS )

Target Group: उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु

Total Participants: 25

Venue: National Judicial Academy, Manamaiju, Kathmandu

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Jan 2023