सरकारी वकीलहरुका लागि व्यवसायिक आचरण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम-२


Date: 26 Jan 2023 - 27 Jan 2023 AD ( 2079-10-12 - 2079-10-13 BS )

Target Group: सरकारी वकीलहरु

Total Participants: 25

Venue: National Judicial Academy, Manamaiju, Kathmandu

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Jan 2023