महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन र न्यायमा पहुँच अभिवृद्भि गर्ने विषयक न्यायिक संवाद


Date: 23 Jan 2023 - 24 Jan 2023 AD ( 2079-10-09 - 2079-10-10 BS )

Target Group: जिल्ला न्यायाधीशहरु

Total Participants: 25

Venue: बुटवल

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Jan 2023