स्थानीय तहका कानून निर्माणमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुका लागि कानून तर्जुमा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम


Date: 05 Jun 2019 - 09 Jun 2019 AD ( 2076-02-22 - 2076-02-26 BS )

Total Participants: 35

Venue: Pokhara, Kaski (Gandaki Province)

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Jun 2019