संहिताको कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायहरु सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम


Date: 11 Oct 2020 - 16 Oct 2020 AD ( 2077-06-25 - 2077-06-30 BS )

Total Participants: 30

Venue: Virtual

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Oct 2020