महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी १९७९ को परिचय समानताको सिद्धान्त अविभेद र राष्ट्रिय दायित्व सम्बन्धी कार्यशाला


Date: 09 Apr 2021 - 09 Apr 2021 AD ( 2077-12-27 - 2077-12-27 BS )

Venue: National Judicial Academy, Manamaiju, Kathmandu

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Apr 2021