महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी १९७९ को परिचय समानताको सिद्धान्त अविभेद र राष्ट्रिय दायित्व सम्बन्धी कार्यशाला


Date: 04 Apr 2021 - 04 Apr 2021 AD ( 2077-12-22 - 2077-12-22 BS )

Venue: Virtual

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Apr 2021

Upcoming Programs

Ongoing Programs

Concluded Programs

Latest Notices