नेतृत्व विकास र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम


Date: 10 Jun 2022 - 11 Jun 2022 AD ( 2079-02-27 - 2079-02-28 BS )

Target Group: नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरु र रा.प. द्वितीय श्रेणीका रजिष्ट्रारहरू

Total Participants: २५

Venue: National Judicial Academy, Manamaiju, Kathmandu

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Jun 2022