महिला विरुद्ध भेदभाव उन्‍मूलन र न्‍यायमा पहुँच अभिवृद्बि गर्ने विषयक न्‍यायिक संवाद।


Date: 02 Mar 2023 - 03 Mar 2023 AD ( 2079-11-18 - 2079-11-19 BS )

Total Participants: २५

Venue: Jhapa

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Mar 2023