तृतीय श्रेणीका तहसीलदारहरुका लागि फैसला कार्यान्‍वयन सम्‍बन्‍धी प्रशीक्षण कार्यक्रम


Date: 12 Jun 2023 - 14 Jun 2023 AD ( 2080-02-29 - 2080-02-31 BS )

Target Group: रा. प. तृतीय श्रेणीका तहसीलदारहरु

Total Participants: 25

Venue: National Judicial Academy, Manamaiju, Kathmandu

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Jun 2023