उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुका लागि फरक मुद्दा व्यवस्थापन(DCM) तथा बक्यौता न्यूनिकरण सम्वन्धी अन्तरक्रिया


Date: 12 Jan 2024 - 13 Jan 2024 AD ( 2080-09-27 - 2080-09-28 BS )

Target Group: उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु

Total Participants: 25

Venue: National Judicial Academy, Manamaiju, Kathmandu

Organized By: National Judicial Academy

Other Trainings From Jan 2024